Regulamin świadczenia usług

 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego IRiK.pl jest firma BUSINESS PARTNER Sp. z o.o. (zwana dalej BUSINESS PARTNER) z siedzibą w Łodzi, ul. Stokowska 28X, 92-104 Łódź, NIP: 728 28 00 553, REGON: 360356376.
 2. Wypełniając i przesyłając za pośrednictwem Strony internetowej Formularz internetowy, Klient akceptuje warunki wskazane w Formularzu internetowym oraz w Regulaminie jako warunki Umowy wiążącej Klienta i Firmę.
 3. Wpłaty dokonywane na konto firmy BUSINESS PARTNER będą przekazywane za pośrednictwem firmy Dotpay lub tradycyjnym przelewem bankowym.
 4. Przed zawarciem Umowy Klient zapoznał się z treścią Regulaminu i Formularza internetowego oraz upewnił się, że ich postanowienia są dla niego zrozumiałe, kompletne i nie zawierają błędów.
 5. Uczestnicy przedsięwzięć (np. szkoleń) realizowanych przez BUSINESS PARTNER oświadczają, iż rozumieją, że nie zastępują one psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny.
 6. Uczestnicy wszystkich szkoleń organizowanych lub współorganizowanych przez BUSINESS PARTNER oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku i głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń lub coachingów, oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych. BUSINESS PARTNER ma prawo wykorzystać powyższe w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych.
 7. Zgodnie z zamówieniem wskazanym w Formularzu internetowym, Klient na podstawie przesłanych na jego adres poczty elektronicznej Biletów, jest uprawniony do:
  a) udziału w Szkoleniu w ramach Godzin Szkoleniowych po uprzednim formalnym zarejestrowaniu;
  b) otrzymania Materiałów dla zakupionej kategorii Biletów;
  c) odbioru usług informacyjnych związanych z działalnością szkoleniową z zakresu rozwoju osobistego, w tym otrzymywania informacji dotyczących Szkolenia.
 8. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian terminu Szkolenia, miejsca Szkolenia oraz osoby prowadzącej, jak również prawo do odwołania Szkolenia:
  a) z ważnej przyczyny, za którą uznaje się, z uwagi na charakter i cel Szkolenia, wyłącznie obiektywną niemożność zaprezentowania i dostarczenia Szkolenia przez Współpracownika Firmy;
  b) z innej przyczyny leżącej po Stronie Firmy lub Współpracownika Firmy.
 9. W sytuacji, o której mowa w pkt. 7 Firma powiadamia Klienta o powyższych zmianach poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w Formularzu internetowym oraz:
  a) Firma nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta z tytułu dokonanych zmian oraz odwołania Szkolenia, a w przypadku, o którym mowa w pkt (c) zobowiązana jest jedynie do zwrotu Opłaty;
  b) Klient zachowuje prawo do przełożenia Szkolenia na uzgodniony przez Strony termin;
  c) W przypadku odwołania Szkolenia lub zmiany terminu Szkolenia przez Firmę, Klient w terminie kolejnych 14 (czternastu) Dni Roboczych od powiadomienia o powyższym uprawniony jest do odstąpienia od Umowy.
 10. Klient może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn najpóźniej na 7 dni (siedem) kalendarzowych od dnia wypełnienia Formularza internetowego i tym samym zawarcia Umowy przed rozpoczęciem Szkolenia uchylając się tym samym od wszelkich zobowiązań z niej wynikających („Okres Karencji”), poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres poczty elektronicznej: Office@IRiK.pl (,,Odstąpienie od Umowy”). W takiej sytuacji Firma zwraca Klientowi płatności dokonane na podstawie Umowy w terminie kolejnych trzydziestu (30) Dni Roboczych.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. 7 nie przysługuje Konsumentowi po rozpoczęciu szkolenia. Jeżeli po zawarciu umowy i dokonaniu zapłaty okaże się, że Uczestnik nie może wziąć udziału w szkoleniu lub coachingu – wpłacone środki można wykorzystać w kolejnym terminie takiego samego szkolenia, a także przenieść na inne szkolenie lub coaching organizowane przez BUSINESS PARTNER. Zwrot wpłaconych pieniędzy nie jest możliwy poza sytuacjami przewidzianymi ustawowo.
 12. Klient ma prawo do jednokrotnego przełożenia uczestnictwa w Szkoleniu bezpłatnie, jeśli zgłosi chęć przełożenia na piśmie najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem Szkolenia. Jeśli Klient nie poinformuje o swojej nieobecności BUSINESS PARTNER bez podania przyczyny jego bilet przepada.
  Kolejne przełożenie terminu (więcej niż jeden raz) będzie wymagać opłaty w wysokości 30 procent wartości szkolenia.
 13. Firma może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn najpóźniej na 14 (czternaście) Dni Roboczych przed planowanym terminem Szkolenia powiadamiając o tym Klienta na piśmie. W takim przypadku Firma zwróci Klientowi płatności dokonane na podstawie Umowy w terminie kolejnych 30 (trzydziestu) Dni Roboczych, a Klient zrzeka się wszelkich pozostałych roszczeń w stosunku do Firmy związanych z dokonanym odstąpieniem.
 14. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy oraz przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa, w przypadku rezygnacji Klienta z udziału w Szkoleniu po upływie Okresu Karencji, o którym mowa w pkt 7 oraz nieskorzystaniu przez niego z przeniesienia prawa uczestnictwa w Szkolenia na inną osobę, Klientowi nie przysługuje zwrot dokonanych Opłat.
 15. W przypadku zarezerwowanych i opłaconych Szkoleń, w których Klient nie może wziąć udziału, uprawniony jest on do przeniesienia prawa do udziału w nich na wskazaną przez niego osobę, pod warunkiem przesłania na adres poczty elektronicznej: office@IRiK.pl zawiadomienia o powyższym, najpóźniej na 14 (czternaście) Dni Roboczych przed rozpoczęciem Szkolenia, oraz przekazania danych kontaktowych wskazanej osoby. Firma uprawniona jest do żądania od osoby wskazanej przez Klienta złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu, a także do uzyskania od tej osoby innych zgód wskazanych w Formularzu internetowym.
 16. Jeżeli Szkolenie zostanie zakłócone lub uniemożliwione z powodu siły wyższej rozumianej w szczególności jako pożar, przerwy w dostawie energii, powódź i inne nieprzewidziane zdarzenia lub z powodu strajków, protestów i innych podobnych zdarzeń pozostających poza bezpośrednim wpływem stron Umowy, Firma może przełożyć Szkolenie na inny termin.
 17. Wszelkie powiadomienia i dalsza korespondencja pomiędzy stronami Umowy powinna być kierowana na adresy wskazane w niniejszym Regulaminie.
 18. Stwierdzenie przez właściwy sąd nieważności niektórych postanowień Umowy, pozostaje bez wpływu na jej pozostałe postanowienia, które w takim przypadku pozostają w mocy.
 19. Niniejsza Umowa w całości określa stosunek łączący strony Umowy. Wszelkie wcześniejsze umowy i porozumienia zawarte przez strony Umowy dotyczące jej przedmiotu zostają niniejszym uchylone.
 20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego. Strony Umowy poddają wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją Umowy pod jurysdykcję sądów polskich, przy czym w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem sądem miejscowo wyłącznie właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Firmy.